පෙරහුරු පරීක්ෂණය - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2018

පෙරහුරු පරීක්ෂණය - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව  2018 
Click Art Craf_G 11_I,II pp, Ans_2018.pdf link to view the file.