ලකුණු දීමේ පටිපාටිය - 2019 (ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය - 2019 (ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

Click Hindi_I,II Ans_AL_2019.PDF link to view the file.