ලකුණු දීමේ පටිපාටිය - 2019 (ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය - 2019 (ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

Click Japanese_I,II Ans_2019_AL.PDF link to view the file.