ප්‍රශ්න පත්‍රය I/II - 2019

ප්‍රශ්න පත්‍රය I/II - 2019

Click Poli Sci_I,II pp_2019_AL.PDF link to view the file.