ලකුණු දීමේ පටිපාටිය - 2019 (ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය - 2019 (ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)
கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SM-Bio_Reso_Tech I,II Ans 2019 AL.pdf ஐ சொடுக்குக