ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය I,II පිළිතුරු පත්‍ර- 2020 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය I,II පිළිතුරු පත්‍ර- 2020 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

Click BST I,II Answers - 2020.pdf link to view the file.