අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව පිළිතුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය 2020

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව පිළිතුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය 2020

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு 2020 කෘෂි විද්_යා පිළිතුරු _2020.06.pdf ஐ சொடுக்குக