සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය - ii පත්‍රය (පාසල් නිවාඩු කාලයට ශිෂ්‍ය උපකාරක අත්වැල)