மாதிரி வினாத்தாள் (யா/இந்துக் கல்லூரி)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tg11_ict_mp_jhc.pdf ஐ சொடுக்குக