1ஆம் தவணை வினாத்தாள் (ஹாட்லிக் கல்லூரி) @2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tg6_mat_tp_1st_hc_2019c.pdf ஐ சொடுக்குக