2019 තාක්ෂණය සඳහා විද්‍යාව පෙරහුරු ප්‍ර‍ශ්න පත්‍ර‍ය 1 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය)

Click Paper 1.pdf link to view the file.