அலைகளின் மேற்பொருந்துகை

Click phy_Cp_3.3.2.pdf link to view the file.