அலைவுகளும் அலைகளும்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு phy_cp_3.1.pdf ஐ சொடுக்குக