விறைப்பான பொருள்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு phy_cp_2.6_II.pdf ஐ சொடுக்குக