கோண உந்தம் I

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு PHY_CP_2.6.2.pdf ஐ சொடுக்குக