புவியீர்ப்பு மையம்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு phy_cp_2.2.2.pdf ஐ சொடுக்குக