அளவீட்டு உபகரணத்தை தெரிவு செய்தல்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு phy_cp_1.4.2_I.pdf ஐ சொடுக்குக