அளவீட்டு உபகரணத்தை தெரிவு செய்தல்

Click phy_cp_1.4.2_I.pdf link to view the file.