அளவீடுகளை செம்மையாக பெறுதல்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு phy_cp_1.4.1.pdf ஐ சொடுக்குக