பரிமாணங்களை பயன்படுத்தல்

Click phy_cp_1.3.pdf link to view the file.