பௌதீகவியல் ஓர் அறிமுகம்

Click Phy_cp_1.1.pdf link to view the file.