16 අහසින් ගිය සොහොයුරෝ

16 අහසින් ගිය සොහොයුරෝ

Click SG3_Sin_Tex_Chap16.pdf link to view the file.