15 අග මුල සෙවූ හැටි

15 අග මුල සෙවූ හැටි

Click SG3_Sin_Tex_Chap15.pdf link to view the file.