உயிரியல் மாதிரி வினாத்தாள்-NP-2019

Click tal_bio_mp_2019.pdf link to view the file.