மாதிரி வினாத்தாள் புள்ளித்திட்டம் (வட.மா.க.தி)-2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_eco_mp_ans_2019.pdf ஐ சொடுக்குக