மாதிரி வினாத்தாள் (வட.மா.க.தி)-2019

Click tal_bs_mp_2019.pdf link to view the file.