மாதிரி வினாத்தாள் (வட.மா.க.தி)-2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_acc_mp_2019.pdf ஐ சொடுக்குக