දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවන වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍ර -2019( 12 ශ්‍රේණිය )

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවන වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍ර  -2019( 12 ශ්‍රේණිය)

Click Politi_ans_G12_2019_Dakunu platha.pdf link to view the file.