දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර -2019(13 ශ්‍රේණිය)

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවන වාර පරීක්ෂණය  ප්‍රශ්න පත්‍ර  -2019(13 ශ්‍රේණිය)

Click Acco_G13_I,IIpp_2019_Dakunu palath.PDF link to view the file.