අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය 2019 I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය

 

Click English Branch Paper.PDF link to view the file.