மாதிரி வினாத்தாள் -2(e-தக்சலாவ 2019)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Paper Part II ஐ சொடுக்குக