තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිතුරු පත්‍රය I,II ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිතුරු පත්‍රය I,II ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019