තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණවේදය - පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය II ප්‍රශ්න පත්‍රය ( වයඔ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණවේදය  - පෙරහුරු  ප්‍රශ්න පත්‍රය  ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය II ප්‍රශ්න පත්‍රය ( වයඔ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව  2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ICT Grade 11 - Practice paper - English Medium (Essay) - 2019 - Department of Education - North Western province..pdf ஐ சொடுக்குக