තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණවේදය - පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය I කොටස ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ( වයඔ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණවේදය  - පෙරහුරු  ප්‍රශ්න පත්‍රය I කොටස ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ( වයඔ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව  2019)