ගණිතය - I පිළිතුරු පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019)

ගණිතය - I පිළිතුරු පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2019)

Click sol_mat_mp_1_ans_ethak_2019.pdf link to view the file.