සිංහල - II පිළිතුරු පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019)

සිංහල - II උත්තර පත්‍රය  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sinhala II Answers.pdf ஐ சொடுக்குக