විද්‍යාව - I ප්‍රශ්න පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019)

විද්‍යාව - I ප්‍රශ්න පත්‍රය  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2019

Click SCIENCE I.pdf link to view the file.