තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණවේදය - I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය සිංහල මාධ්‍ය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019

Click S_MODEL ethaksalawa 2019.pdf link to view the file.