ඉතිහාසය - I ප්‍රශ්න පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு HISTORY1_edit.pdf ஐ சொடுக்குக