ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - I පිළිතුරු පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019)

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - I පිළිතුරු පත්‍රය  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ව්_යවසායකත්ව අධ්_යයනය_1_පිළිතුරු (1).pdf ஐ சொடுக்குக