ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - I ප්‍රශ්න පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019)

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය - I ප්‍රශ්න පත්‍රය  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2019