ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - I,II පිළිතුරු පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019)

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - I,II පිළිතුරු පත්‍රය  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2019 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு පිළිතුරු.pdf ஐ சொடுக்குக