ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - II (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019 )

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - II  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2019