අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළිතුරු පත්‍රය)

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළිතුරු පත්‍රය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sin_ Rehearsal pp Ans 2019.PDF ஐ சொடுக்குக