අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය 2019 පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය II

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය 2019 පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ඉතිහාසය - II-2019.pdf ஐ சொடுக்குக