අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය 2019 පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය I

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය 2019 පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය I

Click ඉතිහාසය - I-2019.pdf link to view the file.