දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පළමු වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍ර -2018(13 ශ්‍රේණිය)

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පළමු වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍ර  -2018(13 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு EconAL-ans_2018.PDF ஐ சொடுக்குக