දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පළමු වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II -2018(13 ශ්‍රේණිය)

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පළමු වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II  -2018(13 ශ්‍රේණිය)

Click GeoAL_I,IIpp_2018.PDF link to view the file.