දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පළමු වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II -2018(13 ශ්‍රේණිය)

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පළමු වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II  -2018(13 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு EconAL_I,IIpp_2018.PDF ஐ சொடுக்குக