අවසාන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II 2018-දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අවසාන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II 2018-දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

Click Geo_I,II_G11_2018.PDF link to view the file.